Διαδικασία μετάταξης πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας Δήμων

Σας γνωρίζουμε ότι την 19η Ιουλίου 2018 ψηφίστηκε στη Βουλή, ο νόμος
4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις» (Α΄133).

Με τις διατάξεις του άρθρου 278 του ν.4555/2018 δίνεται η δυνατότητα
μετάταξης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων των πρώην Δημοτικών
Αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούν σε Καταστήματα Κράτησης, μετά την
κατάργηση των θέσεων τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν.
4172/2013.

Ειδικότερα:…(Διαβάστε την συνέχεια στο παρακάτω PDF)

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *