Ανθοστήλες ύψους 1,6 μέτρων θα τοποθετηθούν στα τρίγωνα των οδών Ηφαιστίωνος και Φιλελλήνων στην Έδεσσα

Ο Δήμος Έδεσσας, αποφάσισε την διενέργεια της προµήθειας 2 ανθοστηλών που θα τοποθετηθούν στα τρίγωνα των οδών Ηφαιστίωνος και Φιλελλήνων του ∆ήµου Έδεσσας και την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών που συντάχθηκαν από την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος,Καθαριότητας και Πρασίνου του ∆ήµου.

Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν εντός 40 ηµερών και θα παραληφθούν από την αρµόδια
επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου Έδεσσας.